Sở GDĐT tập huấn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ sở giáo dục công lập

Thứ tư - 06/03/2024 22:34
Chiều ngày 28/02/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn trực tuyến xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Xây dựng Đề án vị trí việc làm là cơ sở để xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Xác định vị trí việc làm và xây dựng cơ cấu chức danh, cơ cấu ngạch viên chức hợp lý cho từng đơn vị, giúp Lãnh đạo đơn vị, cơ quan quản lý cấp trên kiểm soát được số lượng biên chế; là cơ sở để từ đó đặt ra yêu cầu về khung năng lực, tiêu chuẩn cho từng vị trí cụ thể, như về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, các kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn; là căn cứ để tuyển dụng, bố trí sử dụng viên chức; là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả của bộ máy, khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhân lực.   Dự và chủ trì Hội nghị tập huấn có ông Nguyễn Tấn Hiệp, Trưởng phòng TCHC; ông Hà Đỗ Thái, Phó trưởng phòng TCHC; chuyên viên Phòng TCHC Sở GDĐT; lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; cán bộ quản lý, viên chức phụ trách xây dựng Đề án VTVL các trường học trực thuộc.   Tại buổi tập huấn, các đơn vị được ông Nguyễn Tấn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Sở GDĐT hướng dẫn cụ thể cách thức, nội dung xây dựng Đề án: xác định vị trí việc làm, biên chế viên chức và hợp đồng, danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực từng vị trí việc làm, xác định cơ cấu cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.   Với sự khẩn trương, tích cực các đơn vị, dự kiến Đề án vị trí việc làm của từng đơn vị sẽ hoàn thành trước 05/3/2024, gửi đến Sở GDĐT phê duyệt, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.   Theo Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT, ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.   Theo đó, nguyên tắc xác định vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định số 106/2020/NĐ-CP)Vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập phải bảo đảm:   Đủ số lượng người làm việc theo định mức quy định tại Thông tư này để thực hiện công tác giảng dạy tất cả các môn học và các hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và để thực hiện các công việc chuyên môn dùng chung, công việc hỗ trợ, phục vụ của cơ sở giáo dục phổ thông công lập;   Những vị trí việc làm không đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì bố trí thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm. Những vị trí việc làm chưa bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc kiêm nhiệm. Người được bố trí kiêm nhiệm phải được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm kiêm nhiệm.   Số lượng giáo viên trong các trường phổ thông công lập bao gồm giáo viên được tuyển dụng vào viên chức và giáo viên hợp đồng lao động. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập đang bố trí số lượng viên chức giáo viên thấp hơn định mức tối đa theo quy định tại Thông tư này (do biên chế được giao không đủ theo định mức tối đa hoặc chưa tuyển dụng được) thì căn cứ định mức tối đa quy định tại Thông tư này để xác định số lượng giáo viên ký kết hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.   Số lượng người làm việc theo định mức và vị trí việc làm quy định tại Thông tư này được xác định theo quy mô lớp học của từng cơ sở giáo dục phổ thông.Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học   Số lượng phó hiệu trưởng được thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định số 120/2020/NĐ-CP);   Số lượng giáo viên được thực hiện theo quy định tại Thông tư này đối với từng cấp học;   Danh mục vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc của vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành (trừ giáo viên, giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và hỗ trợ giáo dục người khuyết tật), vị trí việc làm chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ của trường phổ thông có nhiều cấp học được thực hiện theo quy định đối với cấp học cao nhất. Trong đó, số lớp hoặc số học sinh để làm căn cứ tính số lượng người làm việc theo quy định đối với cấp học cao nhất là tổng số lớp hoặc tổng số học sinh của tất cả các cấp học;   Vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật đối với trường phổ thông có nhiều cấp học có học sinh khuyết tật học hòa nhập: Trường có dưới 20 học sinh khuyết tật học hòa nhập thì được bố trí 01 người; trường có từ 20 học sinh khuyết tật học hòa nhập trở lên thì được bố trí tối đa 02 người;   Mỗi trường bố trí 01 giáo viên (giáo viên tiểu học hoặc giáo viên trung học cơ sở) làm giáo viên tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.Một trong những điểm đáng lưu ý của Thông tư này là việc quy định về chia vùng để tính định mức giáo viên   Cụ thể, tại Điều 3 của Thông tư hướng dẫn, quy định về chia vùng để tính định mức giáo viên như sau:   Vùng 1: Các xã khu vực II, khu vực III theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các xã đảo, hải đảo, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của Chính phủ.   Vùng 2: Các xã khu vực I (trừ các phường, thị trấn) theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.   Vùng 3: Các phường, thị trấn thuộc khu vực I theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các xã, phường, thị trấn còn lại.   Số lượng học sinh/lớp theo vùng để làm căn cứ giao hoặc phê duyệt số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông như sau   Vùng 1: Bình quân 25 học sinh/lớp đối với cấp Tiểu học; bình quân 35 học sinh/lớp đối với cấp Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông.   Vùng 2: Bình quân 30 học sinh/lớp đối với cấp Tiểu học; bình quân 40 học sinh/lớp đối với cấp Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông.   Vùng 3: Bình quân 35 học sinh/lớp đối với cấp Tiểu học; bình quân 45 học sinh/lớp đối với cấp Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông.   Số lượng học sinh/lớp của trường Phổ thông dân tộc nội trú và trường Trung học Phổ thông Chuyên thực hiện theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động.   Việc xác định số lượng học sinh/lớp được tính cụ thể theo từng cơ sở giáo dục, không xác định theo đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh.   Căn cứ quy định chia vùng, UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác định các đơn vị cấp xã theo từng vùng làm căn cứ để tính định mức giáo viên cho các cơ sở giáo dục phổ thông.   Đối với những trường hợp đặc biệt mà phải bố trí số lượng học sinh/lớp thấp hơn hoặc cao hơn so với mức bình quân theo vùng thì UBND cấp tỉnh quyết định định mức số lượng học sinh/lớp phù hợp với thực tế.   Tại Thông tư này, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục.   Trường Tiểu học được bố trí tối đa 1,5 giáo viên/lớp đối với lớp học 2 buổi/ngày, bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp đối với lớp học 1 buổi/ngày. Trường Tiểu học sau khi tính số lượng học sinh/lớp theo quy định, nếu còn dư số lượng học sinh thì cứ 12 học sinh đối với trường thuộc vùng 1; 15 học sinh đối với trường thuộc vùng 2 hoặc 17 học sinh đối với trường thuộc vùng 3 được bố trí thêm 1 giáo viên.   Trường Trung học Cơ sở được bố trí tối đa 1,9 giáo viên/lớp. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học Cơ sở và trường dành cho người khuyết tật cấp Trung học Cơ sở được bố trí tối đa 2,20 giáo viên/lớp.   Trường Trung học Phổ thông được bố trí tối đa 2,25 giáo viên/lớp. Trường phổ thông dân tộc nội trú được bố trí tối đa 2,4 giáo viên/lớp. Trường Trung học Phổ thông chuyên, với các lớp chuyên được bố trí tối đa 3,1 giáo viên/lớp.   Ở cấp Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông, sau khi tính số lượng học sinh/lớp theo quy định nếu còn dư số lượng học sinh thì cứ 17 học sinh đối với trường thuộc vùng 1; 20 học sinh đối với trường thuộc vùng 2 hoặc 22 học sinh đối với trường thuộc vùng 3 được bố trí thêm 1 giáo viên.   Đồng thời, Thông tư cũng quy định cụ thể về số lượng người làm việc ở vị trí lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm chuyên môn dùng chung; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ đối với cơ sở giáo dục ở từng cấp học.Phòng TCHC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin tức từ trường PTDTNT THCS huyện Lạc Dương
 • Học sinh Trường PTDTNT THCS huyện Lạc Dương cuộc...

  Học sinh Trường PTDTNT THCS huyện Lạc Dương cuộc thi nhảy flashmod do Tỉnh Đoàn tổ chức
 • Tham gia chuyên đề học tập trải nghiệm của lớp...

  Ngày 3/2/2023, Lớp DB20PA2 ngành ngôn ngữ Anh thuộc trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu do Tiến sĩ Hồ Văn Hận, phó trưởng bộ môn phụ trách Ngôn ngữ Anh làm trưởng đoàn và Cô ThS Phạm Thị Hải Yến giảng viên tiếng Anh cùng tham gia học tập trải nghiệm một tiết dạy tại trường PTDTNT THCS huyện Lạc Dương.
 • Dự án "Thùng rác di chuyển thông minh" của nhóm...

  Thế giới hiện nay phải đối diện với lượng rác thải ngày càng lớn với nhiều loại rác mà con người đang bỏ rác không đúng nơi quy định, xả rác bừa bãi,… dẫn đến môi người bị ô nhiễm, nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, ... Rác thải không chỉ làm ảnh hưởng tới sức khỏe con người mà còn làm mất mỹ quan xung quanh.
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
z4094158228470-f84f3946491af7058129f8e85bec64cc.jpg z4094183145141-e0e0af220d696064a5cda566f0c712cd.jpg z4094183144235-a58656f1200c4ee9c681e44e0a6f9bab.jpg z4094158354118-adab2a0fae346e323257c4f123b9d98b.jpg z4094158376155-54a8dd92e0fb6887a25426326b583b7e.jpg z4094158388146-c536caa343df8da656f0e0b7630625ff.jpg z4094158388268-3a306e223527b461f36b98d38550440d.jpg z4095414206285-6c6cec4c03317b734aaca1f1b5e96c9a.jpg z4095414223914-8318da9b0591cfd7f6e82e44a909d225.jpg z4095414268591-617f2b20958aa5b14d7f33bcb7a23a34.jpg z4095414287722-8f99e6c3125107541c25c35816be78d1.jpg z4096170373256-6121dae0d586530e25e7d0947106b9b4.jpg
Văn bản mới

22,23/QĐ-PGDĐT

Quyết định chỉnh sửa bằng tốt nghiệp

Thời gian đăng: 25/03/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:26

19/QĐ-PGDĐT-2024

Quyết định chỉnh sửa bằng Tốt nghiệp THCS

Thời gian đăng: 19/03/2024

lượt xem: 145 | lượt tải:25

16/QĐ-PGDĐT

Quyết định cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS

Thời gian đăng: 13/03/2024

lượt xem: 169 | lượt tải:26

36/TB-PGDĐT

Thông báo tổ chức Cuộc thi KHKT vòng chung khảo

Thời gian đăng: 01/12/2023

lượt xem: 335 | lượt tải:46

76-77-81/QĐ-PGDĐT

Quyết định chỉnh sửa bằng tốt nghiệp tháng 09

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 350 | lượt tải:145

50/KH-PGDĐT

Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp huyện

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 463 | lượt tải:49

51/KH-PGDĐT

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023 - 2024

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 594 | lượt tải:96

08/HD-PGDĐT

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục THCS

Thời gian đăng: 06/09/2023

lượt xem: 385 | lượt tải:54

09/HD-PGDĐT

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024 CẤP TIỂU HỌC

Thời gian đăng: 06/09/2023

lượt xem: 472 | lượt tải:56

75/QĐ-PGDĐT

Quyết định chỉnh sửa bằng Tốt nghiệp THCS

Thời gian đăng: 14/08/2023

lượt xem: 440 | lượt tải:56
Hình ảnh
z4094158228470-f84f3946491af7058129f8e85bec64cc.jpg z4094183145141-e0e0af220d696064a5cda566f0c712cd.jpg z4094183144235-a58656f1200c4ee9c681e44e0a6f9bab.jpg z4094158354118-adab2a0fae346e323257c4f123b9d98b.jpg z4094158376155-54a8dd92e0fb6887a25426326b583b7e.jpg z4094158388146-c536caa343df8da656f0e0b7630625ff.jpg z4094158388268-3a306e223527b461f36b98d38550440d.jpg z4095414206285-6c6cec4c03317b734aaca1f1b5e96c9a.jpg z4095414223914-8318da9b0591cfd7f6e82e44a909d225.jpg z4095414268591-617f2b20958aa5b14d7f33bcb7a23a34.jpg z4095414287722-8f99e6c3125107541c25c35816be78d1.jpg z4096170373256-6121dae0d586530e25e7d0947106b9b4.jpg
Phần mềm - Tài liệu
Thống kê
 • Đang truy cập11
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay839
 • Tháng hiện tại42,138
 • Tổng lượt truy cập1,508,084
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi