Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Thứ năm - 16/02/2023 03:45
KẾ HOẠCHThực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng
Thực hiện Kế hoạch số 824/KH-BCĐ ngày 07/02/2023 của Ban Chỉ đạo Phòng trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa về triển khai nhiệm vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2023 với những nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành, cha mẹ học sinh và học sinh cùng tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành GDĐT: Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” xây dựng trường học an toàn,…) cùng với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát huy vai trò tự quản của cơ sở giáo dục để thực hiện tốt các Tiêu chuẩn văn hóa, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn xây dựng “Cơ quan, đơn vị văn
hóa”.
- Thông qua phong trào, tạo sự chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng môi trường xanh - sạnh - đẹp; xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; xây dựng các thiết chế văn hóa thông tin - thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động trong ngành và học sinh, đồng thời góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Giáo dục.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học cần tiếp tục triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành và học sinh về nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng  đời sống văn hóa” cùng với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành Giáo dục phát động và triển khai thực hiện trong những năm học vừa qua là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và trường học. Tiếp tục tăng cường thống nhất trong cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và tuyên truyền trong đội ngũ nhà giáo, người lao động, học sinh và nhân dân về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là giải pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước[1].
2. Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng gắn với các phong trào thi đua của Ngành, gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành GDĐT giai đoạn 2019-2025 theo Kế hoạch số 871/KH-BGDĐT ngày 20/8/2019 của Bộ GDĐT.
3. Thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trước hết là phong trào xây dựng gương Người tốt việc tốt, xây dựng Gia đình văn hóa và cơ quan, đơn vị văn hóa; đồng thời thực hiện các chương trình hoạt động lồng ghép vào phong trào. Đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành và học sinh về ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, làm cho phong trào ngày càng phát triển sâu rộng.
4. Tiếp tục thực hiện các nội dung chính của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp các nội dung của các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành.
a) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng đi vào chiều sâu, trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm “Tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, nhất là 6 phẩm chất “Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí công - Vô tư”.
b) Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; không khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật; thực hiện tốt cải cách hành chính; thực hiện 08 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
c) Thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm học.
d) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
e) Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành sản phẩm văn hóa độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan. Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn.
f) Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở[2].
g) Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thao cơ sở. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhằm phát triển thể chất, nâng cao thể lực, tầm vóc con người.
h) Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và cha mẹ học sinh; vận động cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, tổ chức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống.
i) Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và nâng cao năng lực giảng dạy kỹ năng sống cho cán bộ, giáo viên. Xây dựng các câu lạc bộ để tạo điều kiện cho học sinh chủ động, tích cực tham gia học tập thông qua các hoạt động.
k) Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên mạng Internet để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh.
f) Tập trung tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về các ứng xử văn hóa trong nhà trường, trên môi trường mạng; các cơ sở giáo dục nâng cao trách nhiệm quản lý học sinh, phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tăng cường giáo dục văn hóa giao thông.
5. Xây dựng gương “Người tốt, việc tốt”
a) Xây dựng con người có đủ phẩm chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhân cách văn hóa, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
b) Bình chọn, biểu dương và khen thưởng “Người tốt, việc tốt” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với những đức tính cơ bản:
- Gương mẫu, thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và quy ước cộng đồng.
- Có tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh.
- Có tinh thần vượt khó, vươn lên thoát nghèo.
- Tương thân, tương ái, đoàn kết và giúp đỡ mọi người.
- Tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị, trường học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ kế hoạch này, các phòng và các đơn vị trực thuộc sở, xây dựng kế hoạch thực hiện với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.
2. Đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; đạt tiêu chuẩn xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích.
3. Phòng GDĐT các huyện, thành phố tổ chức phát động phong trào đến các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện.
4. Đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với Sở GDĐT Lâm Đồng tuyên truyền, vận động các công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn thực hiện Kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 của Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng. Đề nghị các đơn vị, trường học triển khai thực hiện./.
 
[1] Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026, Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 04/01/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023, Chương trình hành động số 136/KT-TU ngày 02/8/2020 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 1217/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
[2] Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GDĐT Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập theo tư tưởng chỉ đạo “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT; thực hiện tốt Quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT và Kế hoạch 8152/KH-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2015” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức từ trường PTDTNT THCS huyện Lạc Dương
  • Học sinh Trường PTDTNT THCS huyện Lạc Dương cuộc...

    Học sinh Trường PTDTNT THCS huyện Lạc Dương cuộc thi nhảy flashmod do Tỉnh Đoàn tổ chức
  • Tham gia chuyên đề học tập trải nghiệm của lớp...

    Ngày 3/2/2023, Lớp DB20PA2 ngành ngôn ngữ Anh thuộc trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu do Tiến sĩ Hồ Văn Hận, phó trưởng bộ môn phụ trách Ngôn ngữ Anh làm trưởng đoàn và Cô ThS Phạm Thị Hải Yến giảng viên tiếng Anh cùng tham gia học tập trải nghiệm một tiết dạy tại trường PTDTNT THCS huyện Lạc Dương.
  • Dự án "Thùng rác di chuyển thông minh" của nhóm...

    Thế giới hiện nay phải đối diện với lượng rác thải ngày càng lớn với nhiều loại rác mà con người đang bỏ rác không đúng nơi quy định, xả rác bừa bãi,… dẫn đến môi người bị ô nhiễm, nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, ... Rác thải không chỉ làm ảnh hưởng tới sức khỏe con người mà còn làm mất mỹ quan xung quanh.
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
z4094158228470-f84f3946491af7058129f8e85bec64cc.jpg z4094183145141-e0e0af220d696064a5cda566f0c712cd.jpg z4094183144235-a58656f1200c4ee9c681e44e0a6f9bab.jpg z4094158354118-adab2a0fae346e323257c4f123b9d98b.jpg z4094158376155-54a8dd92e0fb6887a25426326b583b7e.jpg z4094158388146-c536caa343df8da656f0e0b7630625ff.jpg z4094158388268-3a306e223527b461f36b98d38550440d.jpg z4095414206285-6c6cec4c03317b734aaca1f1b5e96c9a.jpg z4095414223914-8318da9b0591cfd7f6e82e44a909d225.jpg z4095414268591-617f2b20958aa5b14d7f33bcb7a23a34.jpg z4095414287722-8f99e6c3125107541c25c35816be78d1.jpg z4096170373256-6121dae0d586530e25e7d0947106b9b4.jpg
Văn bản mới

22,23/QĐ-PGDĐT

Quyết định chỉnh sửa bằng tốt nghiệp

Thời gian đăng: 25/03/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:26

19/QĐ-PGDĐT-2024

Quyết định chỉnh sửa bằng Tốt nghiệp THCS

Thời gian đăng: 19/03/2024

lượt xem: 145 | lượt tải:25

16/QĐ-PGDĐT

Quyết định cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS

Thời gian đăng: 13/03/2024

lượt xem: 169 | lượt tải:26

36/TB-PGDĐT

Thông báo tổ chức Cuộc thi KHKT vòng chung khảo

Thời gian đăng: 01/12/2023

lượt xem: 335 | lượt tải:46

76-77-81/QĐ-PGDĐT

Quyết định chỉnh sửa bằng tốt nghiệp tháng 09

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 350 | lượt tải:145

50/KH-PGDĐT

Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp huyện

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 462 | lượt tải:49

51/KH-PGDĐT

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023 - 2024

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 594 | lượt tải:96

08/HD-PGDĐT

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục THCS

Thời gian đăng: 06/09/2023

lượt xem: 385 | lượt tải:54

09/HD-PGDĐT

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024 CẤP TIỂU HỌC

Thời gian đăng: 06/09/2023

lượt xem: 472 | lượt tải:56

75/QĐ-PGDĐT

Quyết định chỉnh sửa bằng Tốt nghiệp THCS

Thời gian đăng: 14/08/2023

lượt xem: 440 | lượt tải:56
Hình ảnh
z4094158228470-f84f3946491af7058129f8e85bec64cc.jpg z4094183145141-e0e0af220d696064a5cda566f0c712cd.jpg z4094183144235-a58656f1200c4ee9c681e44e0a6f9bab.jpg z4094158354118-adab2a0fae346e323257c4f123b9d98b.jpg z4094158376155-54a8dd92e0fb6887a25426326b583b7e.jpg z4094158388146-c536caa343df8da656f0e0b7630625ff.jpg z4094158388268-3a306e223527b461f36b98d38550440d.jpg z4095414206285-6c6cec4c03317b734aaca1f1b5e96c9a.jpg z4095414223914-8318da9b0591cfd7f6e82e44a909d225.jpg z4095414268591-617f2b20958aa5b14d7f33bcb7a23a34.jpg z4095414287722-8f99e6c3125107541c25c35816be78d1.jpg z4096170373256-6121dae0d586530e25e7d0947106b9b4.jpg
Phần mềm - Tài liệu
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,524
  • Tháng hiện tại42,074
  • Tổng lượt truy cập1,508,020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi